6 – 7 มกราคม 2561

หัวข้อ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างสัดส่วน

ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6-7มกราคม 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 6409 โดย คุณกมลชัย รัตนเดชากุล(ครูเอ) มาสเตอร์เทรนเนอร์ประจำสถาบันฟิต (Fit® Thailand) เป็นวิทยากรบรรยายและนำปฏิบัติ โดยแบ่งหัวออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างสัดส่วน วัตถุประสงค์ในการบรรยายครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการออกกำลังกายและลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การตรวจเช็คสมรรถภาพทางกาย การให้ความรู้พื้นฐานในการออกกำลังกาย โภชนาการ

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เป็นวันที่ให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วัตถุประสงค์ในการบรรยาย เพื่อให้ทางนักศึกษาเข้าใจพื้นฐานการเคลื่อนไหว และสามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายได้

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่เรารู้จักกันในนามของ สถาบันฟิต (Fit® Thailand) สถาบันฝึกอบรมและออกใบประกอบวิชาชีพแก่บุคลากรที่ประกอบอาชีพด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

สุดท้ายนี้ ทางสถาบันต้องขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ ที่เปิดโอกาสให้สถาบันฯ ได้เข้ามาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษารุ่นใหม่ ๆ ที่จะเป็นเยาวชนที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถเพื่อไปเผยแผ่สู่รุ่นน้อง ครอบครัว และคนในชุมชนต่อไป