คอร์ส Live ออนไลน์ Pre & Post Rehab Training – ภาษาไทย

3,400 บาท

รวมการสอน Live Online 6 ชั่วโมง เอกสารประกอบการเรียนรูปแบบ PDF และใบประกาศนียบัตรสถาบัน Fit® รูปแบบ PDF

                

เนื้อหาหลักสูตร

คอร์ส Live ออนไลน์ จำนวน 6 ชั่วโมงนี้ ืเหมาะสำหรับ Personal Trainer ที่ต้องการเรียนรู้ถึงการระวัง การป้องกัน และกลไกการเคลื่อนไหวที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ, หลักการประเมินอย่างถูกต้องและปลอดภัย, ทักษะการเทรนลูกค้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรือ เมื่อลูกค้าของท่านผ่านการบาดเจ็บมาแล้ว โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะสามารถสอนให้ลูกค้ารู้ถึงกลไกการเคลื่อนไหวที่จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมอีกครั้ง

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

N/A

ระยะเวลา :

6 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

0.6

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

สูงสุด 20 คน

สถานที่เรียน :

Via ZOOM

สมพัฒน์ จำรัสโรมรัน – โอ๊ค

ACE®CPT; ACE®MES; NSCA®CSCS

B.Sc. Physical Science.
M.Sc. Exercise Science, Health And Physical Education, Western Michigan University, USA

Thai/English