คอร์สออนไลน์ แนะนำการใช้เทปบำบัดเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน (ภาคภาษาไทย)

พิเศษ 999 บาท จากปกติ 1,900 บาท

ค่าลงทะเบียนรวมอุปกรณ์ Rocktape 1 ม้วน (ส่งให้ที่บ้านผู้เรียน), เอกสารการเรียนรูปแบบไฟล์ PDF และใบประกาศนียบัตรเป็น Electronic File เมื่อจบหลักสูตร

                

เนื้อหาหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
หลังจากจบคอร์ส ผู้เรียนสามารถ :
• อธิบายหลักการพื้นฐานการใช้เทปเบื้องต้นได้
• สามารถใช้เทปเพื่อการลดปวดและการลดบวมในชีวิตประจำวันกับตนเองและผู้อื่นเพื่อดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
ทราบข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวังการใช้เทปในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้

เนื้อหาในหลักสูตรนี้ :
• ลักษณะสำคัญของเทปผ้าบำบัด
• หลักการและเทคนิคการใช้เทปผ้าบำบัด
• หลักการลดความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงจากการใช้เทปผ้าบำบัดด้วยตนเองและผู้อื่น
• ประสิทธิภาพ ประโยชน์ ข้อบ่งชี วัตถุประสงค์การใช้เทปผ้าบำบัด

กลุ่มผู้เรียน

เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้การใช้เทปบำบัดเบื้องต้นในชีวิตประจำวันสำหรับการดูแลสุขภาพหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น บุคลากรทางการแพทย์ บุคลาการด้านสุขภาพ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา โค้ช เทรนเนอร์ นักกีฬา บุคคลทั่วไปที่ต้องการรู้หลักการและวิธีการใช้เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

N/A

ระยะเวลา :

3 ชั่วโมง บรรยายและฝึกปฏิบัติ ผ่านช่องทางการเรียนโดยสื่อออนไลน์ภายใน 30 วัน แบ่ง ตามประกาศรอบการเรียน

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษา ไทย

โปรโมชั่น :

เหลือ 999 บาท และสามารถนำใบประกาศฯ มาเป็นส่วนลดในการสมัครเรียนคอร์ส FMT ของ RockTape ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้ประกาศนียบัตร

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

สูงสุด 100 คน

สถานที่เรียน :

บรรยายและฝึกปฏิบัติ ผ่านช่องทางการเรียนโดยสื่อออนไลน์

ไกรยศ สดสะอาด – โจ้

- Certified ROCKTAPE instructor in the regional of Thailand, Australia
- Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS)
- Fundamental and advanced kinesio taping (KT1, KT2 and KT3)
- Certified Personal Trainer course Fitness Innovations (Thailand)
- Body Balance (Les Mills Asia Pacific)
- Yoga Teacher Training

- M.Sc (Sports Science), College of Sports Science and Technology, Mahidol
University
- B.Sc [Second Class Honors] (Sports Science), College of Sports Science and
Technology, Mahidol University

Thai/English