หลักสูตรออนไลน์ NSCA – CPT Exam Preparation Course – ภาษาไทย

19,000 บาท

รวมการสอนออนไลน์ และ ในชั้นเรียน รวม 60 ชั่วโมง เอกสารประกอบการเรียนการสอน และใบประกาศนียบัตรฯ จากสถาบัน FIT

                

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรออนไลน์นี้ เน้นการเตรียมความพร้อมในการสอบ CPT ของสถาบัน National Strength and Conditioning Association (NSCA®) ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรที่สูงขึ้น Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS®) อีกด้วย เนื้อหาหลักสูตรจำนวน 60 ชั่วโมง แบ่งเป็น

1. การเรียนการสอนระบบออนไลน์ จำนวน 36 ชั่วโมง (ผ่านระบบออนไลน์ Teachable)
2. การเรียนการสอนในชั้นเรียน (ภาคปฏิบัติ) จำนวน 18 ชั่วโมง
3. การสอบถามข้อสงสัยของบทเรียนกับผู้สอน จำนวน 6 ชั่วโมง (ผ่าน LINE@ App: กลุ่มปิด)

หลักสูตรนี้ เน้นพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพครูฝึกสอนส่วนบุคคล โดยเน้นไปที่การฝึกนักกีฬาและบุคคลที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อสำคัญ ดังนี้
1. การประเมินและการทดสอบล : เรียนรู้วิธีการประเมิน สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้ และสอนลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2. สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และตอบสนองและจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
3. เทคนิคของท่าออกกำลังกาย
4. ขอบเขตในการทำงาน และความปลอดภัยกับการจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ: ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน FIT ที่แสดงว่า ผู้เรียนได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบฯ เมื่อผู้เรียน ศึกษาเนื้อหาและเข้าเรียนตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครสอบใบประกาศฯ NSCA – CPT
1. ผู้มัครสอบต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีใบประกาศนียบัตร CPR ที่ยังไม่หมดอายุแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สมัครสอบ หากไม่มีใบประกาศฯ ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเรียนที่สถาบันฟิตได้ในราคาพิเศษ

2. การสอบวัดความรู้ความสามารถเพื่อขอใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล จากสถาบัน NSCA เป็นการทำข้อสอบรูปแบบปรนัย (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีอัตราค่าสอบดังนี้
• ราคา $435 สำหรับบุคคลทั่วไป
• ราคา $300 สำหรับสมาชิก NSCA

3. การเป็นสมาชิก NSCA มีค่าสมัครสมาชิกจำนวน $120 ต่อ ปี โดยสมาชิกจะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงวารสารทางวิชาการ ข้อมูลทางด้านการออกกำลังกาย ส่วนลดในการสมัครสอบและซื้อสินค้าของทาง NSCA สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.nsca.com/certification/nsca-cpt

กลุ่มผู้เรียน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนออกกำลังกาย หรือผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และคนที่สนใจจะเรียนรู้ต่อเนื่องไปสู่หลักสูตร Strength and Conditioning Specialist (CSCS) ซึ่งได้แก่
1. ครูฝึกสอนด้านการออกกำลังกาย
2. ผู้ออกกำลังกายเองอย่างสม่ำเสมอที่ต้องการจะเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคล
3. โค้ช หรือ ครูสอนพลศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป


ระยะเวลา :

60 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

N/A

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 12 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

กมลชัย รัตนเดชากุล – เอ

ACE® CPT, NSCA® CPT, NSCA® CSCS,
Balanced Body® Pilates Instructor

B.Sc. Sports Sciences, Chulalongkorn University  

ไทย อังกฤษ