จุดพลังจากภายใน ประสานจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับการเคลื่อนไหว

เรียนรู้วิถีดั้งเดิมของโยคะ และวิธีการฝึกความนุ่มนวลและความอดทนซึ่งเป็นความคิดแก่นแท้ของโยคะ เรียนรู้การสร้างพลังภายในตัวนักเรียน ช่วยให้พวกเขาเข้าใจหลักการแท้จริงของโยคะ และพัฒนาร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของพวกเขาให้ดีขึ้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น