มาเป็นครูสอนพิลาทิสชั้นนำ ที่เชี่ยวชาญการเคลื่อนไหวประสานกายและจิต

สร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้สอนพิลาทิสที่มีความคิดสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนการฝึกได้ เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของการเคลื่อนไหวและความสุขในการสอน มีความเชี่ยวชาญในหลักการพื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์ การกำกับท่า และเทคนิคการสอน รวมทั้งหลักของความปลอดภัยเมื่อฝึกกับลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น