สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจลูกค้าด้วยผลลัพธ์จากการฝึกออกกำลังกาย

มาเป็นส่วนหนึ่งของของหนึ่งในอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย เรียนรู้การช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้บรรลุเป้าหมายด้านการเคลื่อนไหว สุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย และศักยภาพทางการกีฬา โดยมุ่งเน้นให้มีการออกกำลังกาย โภชนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น