เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำสอนคลาสออกกำลังกายที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสนุกสนาน

พัฒนาอาชีพของคุณเข้าสู่รูปแบบการสอนคลาสออกกำลังกาย โดยการมีทักษะที่ดีในการออกแบบ นำไปใช้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน เรียนรู้การออกแบบท่าเต้นหรือท่าฝึกในคลาส เคลื่อนไหวตามจังหวะของดนตรี และเรียนรู้วิธีการกำกับท่าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรระยะสั้น