Balanced Body® Mat and Ball – ภาษาไทย

6,300 บาท

รวมการสอน 6 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน BB®

                

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนรู้การใช้ลูกบอลเล็กในการเพิ่มความท้าทาย ความสนใจ และความสนุกสนานคลาสแมตพิลาทิส ลูกบอลสามารถเพิ่มการรับรู้ตำแหน่งและท่าทางของร่างกาย เพิ่มการทำงานของแกนกลางลำตัว และเพิ่มความท้าทายในการทรงตัวและความมั่นคงของร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีการที่มีราคาย่อมเยาในการเพิ่มความหลาหลายให้กับคลาสของคุณ

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

N/A

ระยะเวลา :

6 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

0.3

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 12 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

อภิตติญา โสมา – บอม

Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

Thai/English