หลักสูตร Certified Personal Trainer (NSCA® CPT) – ภาษาไทย

27,900 บาท

รวมการสอน 60 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน FIT

                

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพครูฝึกสอนส่วนบุคคล โดยเน้นไปที่การฝึกนักกีฬาและบุคคลที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว เรียนรู้วิธีการประเมิน สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้ และสอนลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

หลักสูตรเรียน 60 ชั่วโมงนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และตอบสนองและจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ CPT ของสถาบัน National Strength and Conditioning Association (NSCA®) ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรที่สูงขึ้น Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS®) อีกด้วย

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกายที่ต้องการจะเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์เป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคลหรือเป็นลูกค้ามาเป็นอย่างน้อย 20 ชั่วโมง หรือทำอาชีพครูฝึกสอนด้านฟิตเนสหรือครูฝึกสอนส่วนบุคคล
คุณสมบัติของผู้ที่ต้อองการสอบใบประกาศนียบัตรของสถาบัน NSCA®
- มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
- มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ระยะเวลา :

60 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 15 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

กมลชัย รัตนเดชากุล – เอ

ACE® CPT, NSCA® CPT, NSCA® CSCS,
Balanced Body® Pilates Instructor

B.Sc. Sports Sciences, Chulalongkorn University  

ไทย อังกฤษ