หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “เสื่อ”
ภาษาไทย

49,900 บาท

รวมการสอน 48 ชั่วโมง หนังสือเรียน การสอบ และใบประกาศนียบัตรสถาบัน Fit® และ Balanced Body®

                

เนื้อหาหลักสูตร

การเข้าร่วมหลักสูตร Balanced Body® Mat (พิลาทิสบนเสื่อ) ถือเป็นก้าวแรกสู่การเป็นครูสอนพิลาทิสที่ประสบความสำเร็จ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 47 ชั่วโมง และใช้เวลา อีก 70 ชั่วโมงในการ ฝึกด้วยตนเอง การสังเกตการสอน และการฝึกสอน

เริ่มเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ด้านพิลาทิส ใน 12 ชั่วโมงแรกจากนั้นจึงเริ่ม หลักสูตร Mat Pilates 35 ชั่วโมงซึ่ง ประกอบด้วย Mat 1 และ Mat 2

Mat I ประกอบด้วยบทนำเกี่ยวกับประวัติและหลักการของพิลาทิส ท่าฝึกตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นและส่วนใหญ่ของขั้นปานกลางพร้อมการปรับเปลี่ยนท่า การบรรยายเรื่องลำดับการสอนและการจัดโปรแกรมในการสอนแบบกลุ่ม และแนวทางในการสอนผู้สูงอายุ และหญิงก่อนและหลังคลอด

Mat II ประกอบด้วยท่าฝึกตั้งแต่ขั้นปานกลางและสูง หลักการการเคลื่อนไหวที่จำเป็น และเคล็ดลับการสอนให้ลูกค้าพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีท่าฝึกเฉพาะกีฬาด้วย

กลุ่มผู้เรียน

ครูฝึกสอนด้านฟิตเนส
ครูฝึกสอนส่วนบุคคล
ครูโยคะ
ครูพิลาทิส

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องมีชั่วโมงการฝึกพิลาทิสบนเสื่อ หรือ Mat Pilates มาแล้วอย่างน้อย 20 ครั้ง

เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ด้านพิลาทิส เรียน 12 ชั่วโมง เป็นข้อบังคับเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ของพิลาทิสมาก่อน (ปกติจะจัดให้เรียน 12 ชั่วโมงแรกในการเรียนการสอน 47 ชั่วโมงนี้) ผู้ที่มีพื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ของพิลาทิสมาแล้ว และจะขอข้ามการเรียนดังกล่าวจะต้องสอบผ่านข้อสอบวิชากายวิภาคศาสตร์ของสถาบันฟิตแล้วเท่านั้น

ระยะเวลา :

47 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต :

N/A

ภาษา :

ภาษาไทย

โปรโมชั่น :

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

จำนวนผู้เรียนต่อคลาส :

ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 10 คน

สถานที่เรียน :

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242

อภิตติญา โสมา – บอม

Pilates instructor, PMI and Balanced Body®, NSCA® CSCS, ACE® CPT

B.Sc. Sports Science (Sports Medicine) (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

Thai/English

สุกัลญา เล็กรุ่งเรืองกิจ – ตวง

ACE® CPT, Certified International Certification in Yoga
Teacher Training IYF®, Balanced Body® Pilates Instructor
Balanced Body® Pilates Instructor - Mat & Toys- Reformer
- Apparatus; Trapeze , Chair , Ladder Barre - MOTR® - Bodhi®

B.S Physical Education , Kasetsart University, Bangkok
M.Ed. Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok

Thai/English